• مجوز تولید استاندار های ثانویه و ورکینگ استانداردها: سازمان غذا و دارو

  • گواهی دانش بنیان اندیشه: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری