• تامین استانداردهای ثانویه و ورکینگ استانداردها با مجوز سازمان غذا و دارو (دانلود کاتالوگ محصولات): بر اساس رهنمود های ICH M4Q, 3.2.S.3.1; ICH Q7A 11.1 and ICH Q6A, 2.11, 3.2, 3.3 شامل شناسایی کامل (UV, IR, 1H NMR, 13C NMR, Mass Spec) ، درجه خلوص و تعیین مقدار (HPLC) ، مقایسه با استانداردهای اولیه تامین شده از فارماکوپه های رسمی (برای محصولات دارای مونوگراف) و مقایسه با مؤلفه های منتشر شده در ادبیات شیمی (برای محصولاتی که هنوز دارای مونوگراف نمی باشند)

• پژوهش و پردازش: برای تولید مواد موثره دارویی و داروهای خوراکی جامد Category I-V

• جدا سازی صنعتی انانتیومر ها: بر اساس روش انحصاری اندیشه (ACS Omega 2017, 2, 8717−8722; US Patent Application 2019/0211150A1, July 11, 2019)

• ایزوله لاسیون mAb ها: با استفاده از روش انحصاری اندیشه  , ACS Omega, 2021, doi: 10.1021/acsomega.0c06149; US Patent Application 2022/0411463 A1, December 29, 2022)

• سنتز Drug-Antibody Conjugates : بر اساس روش انحصاری شرکت اندیشه  , ACS Omega, 2021, doi: 10.1021/acsomega.0c06149; US Patent Application 2022/0411463 A1, December 29, 2022)