درخواست استاندارد داروئی

لیست(Required)
نام استاندارد
شماره CAS
مقدار (میلیگرم)
واحد
 
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .